Zgodnie z art. 15g ust. 14 specustawy o COVID-19 warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, które pracodawca zawiera ze związkami zawodowymi albo reprezentacją pracowników. Do tak ustalonych zasad wykonywania pracy nie stosuje się art. 42 kodeksu pracy (wypowiedzenie zmieniające).

Jednocześnie na równi z pracownikami traktuje się m.in. zleceniobiorców i osoby wykonujące pracę na podstawie podobnych umów, jeśli z tego tytułu podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Nie jest jednak jasne, czy zleceniobiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie podobnych umów powinni być objęci porozumieniem, o którym mowa w art. 15g ust. 14 specustawy o COVID-19, oraz czy wprowadzenie w stosunku do nich przestoju albo obniżonego wymiaru pracy wymaga zmiany zawartych z nimi umów (przepis o braku konieczności zmiany umów wyłącza jedynie przepisy kodeksu pracy, które odnoszą się wyłącznie do pracowników).

Reklama

Biorąc pod uwagę cel ustawy, porozumieniem zawieranym w trybie ww. przepisu należałoby również objąć zleceniobiorców i osoby wykonujące pracę na podstawie podobnych umów. Niemniej jednak z uwagi na to, iż wyłączenie stosowania przepisów o indywidualnej zmianie umów dotyczy sensu stricte jedynie pracowników, to taka zmiana warunków wykonywania umowy zlecenia lub innej podobnej umowy powinna być również odzwierciedlona w aneksie do umowy zlecenia lub innym podobnym dokumencie.

Wiktoria Cieślikowska, radca prawny, starszy prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy