Przedsiębiorcy, którzy mają związki zawodowe, uzgadniają z nimi warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast ci, u których one nie działają, muszą uzgodnić nowe warunki z przedstawicielami pracowników. Kopię porozumienia pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu pięciu dni roboczych od dnia jego zawarcia. Przy czym należy pamiętać, że w dokumencie tym określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Reklama

W przypadku zróżnicowanych redukcji wymiaru czasu pracy porozumienie powinno wskazywać te wymiary w rozbiciu na osoby/grupy pracowników. W praktyce powinno ono również regulować wysokość obniżki wynagrodzenia i zasady jego obniżania oraz ewentualne zasady i warunki wcześniejszego rozwiązania porozumienia. Jeżeli pracodawca przewiduje objęcie nowymi warunkami pracy oraz dofinansowaniem osoby, które powrócą do pracy (np. rodziców na urlopie rodzicielskim) już po wprowadzeniu przestoju/obniżonego wymiaru czasu pracy, lecz jeszcze w czasie jego trwania, to powinien uwzględnić odpowiednie informacje na ten temat w treści porozumienia.

Agata Kałwińska, prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy