Nie. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) nie wyłączają obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w odniesieniu do likwidowanego podmiotu zatrudniającego. Dlatego mimo rozpoczęcia likwidacji oraz procesu zwolnień grupowych ze względu na stan zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r. państwa spółka zobowiązana jest do stosowania ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r.

Należy tutaj pamiętać o nowych terminach na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK dla podmiotów z tzw. II fazy wdrożenia programu (zatrudniających powyżej 50 osób). Po zmianach wprowadzonych w ustawie o PPK (zgodnie z art. 54 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 r. – Dz.U. poz. 568) termin na zawarcie przez państwa spółkę umowy o zarządzanie PPK został wydłużony do 27 października 2020 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.

Należy też pamiętać, że zgodnie z brzmieniem art. 134 ust. 3 ustawy o PPK obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK ciąży tylko na podmiocie zatrudniającym. Jeżeli więc w terminie na zawarcie tej umowy ustalonym zgodnie z tym przepisem dany podmiot nie będzie zatrudniać osób zatrudnionych (o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK), a zatem nie będzie spełniać definicji podmiotu zatrudniającego (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK), nie będzie ciążyć na nim obowiązek wdrożenia programu, czyli zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. W przypadku państwa spółki oznacza to, że jeśli w nowym terminie na zawarcie umowy o zarządzanie PPK (czyli 27 października 2020 r.) spółka nie będzie zatrudniać osób zatrudnionych, nie będzie na niej ciążyć obowiązek wdrożenia programu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK nie są jedynie pracownicy, ale także m.in. zleceniobiorcy oraz członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji i podlegający z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. 

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775