Jesteśmy spółką, która na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniała 62 osoby. W połowie marca 2020 r. została podjęta uchwała o likwidacji spółki. Rozpoczął się także proces zwolnień grupowych obejmujący wszystkich pracowników. Planujemy zakończyć go do 30 września tego roku. Czy rozpoczęcie likwidacji spółki powoduje, że nie stosuje się do niej przepisów ustawy o PPK?
Nie. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) nie wyłączają obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w odniesieniu do likwidowanego podmiotu zatrudniającego. Dlatego mimo rozpoczęcia likwidacji oraz procesu zwolnień grupowych ze względu na stan zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r. państwa spółka zobowiązana jest do stosowania ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r.
Należy tutaj pamiętać o nowych terminach na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK dla podmiotów z tzw. II fazy wdrożenia programu (zatrudniających powyżej 50 osób). Po zmianach wprowadzonych w ustawie o PPK (zgodnie z art. 54 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 r. – Dz.U. poz. 568) termin na zawarcie przez państwa spółkę umowy o zarządzanie PPK został wydłużony do 27 października 2020 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.