Środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) zachowają prawo do dotacji z budżetu państwa za okres zawieszenia działalności spowodowany epidemią koronawirusa.
Gwarantuje to przyjęta przez Sejm ustawa z 27 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Na jej podstawie utrata dofinansowania nie będzie grozić też innym placówkom, które 12 marca br. zostały czasowo zamknięte, czyli centrom i klubom integracji społecznej, warsztatom terapii zajęciowej, zakładom aktywności zawodowej oraz tym żłobkom i klubom dziecięcym, które otrzymały pieniądze w tegorocznej edycji programu „Maluch+”.
Następna zmiana przewidziana w ustawie dotyczy rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są przeprowadzane przed przyznaniem większości świadczeń pomocy społecznej lub w trakcie ich otrzymywania. Sporządzanie ich w miejscu zamieszkania lub pobytu jest teraz bardzo utrudnione, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie przejściowego rozwiązania w tym zakresie. Sprowadza się do tego, że sytuacja rodzinna, majątkowa i dochodowa osób (w szczególności tych znajdujących się w kwarantannie) może być ustalana m.in. w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym lub na podstawie przesłanych dokumentów albo oświadczeń. Co istotne w porównaniu z pierwszą wersją projektu, w tej, która została uchwalona przez posłów, odejście od przeprowadzania wywiadu środowiskowego zostało rozszerzone również na przypadki, gdy są one sporządzane na potrzeby przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wreszcie w ustawie znalazły się też przepisy, które przewidują wydłużenie czasu pobierania świadczeń pomocy społecznej, np. zasiłku stałego, uzależnionych od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopnia. W związku z tym, że wiele takich dokumentów utraciło ważność lub wkrótce tak się stanie, to na mocy ustawy zostaną one automatycznie przedłużone. Ustawa zakłada, że zachowają ważność do 60 dni od daty odwołania stanu epidemii. Jednocześnie na taki sam czas przedłużona zostanie decyzja przyznająca świadczenia osobie posiadającej taki dokument. Ośrodek pomocy społecznej zmieni ją z urzędu.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm