Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uznaje za osoby zatrudnione członków rady nadzorczej opłacanych z tytułu pełnienia tych funkcji. Czy w ich imieniu należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, jeśli w miesiącu, w którym jest ona zawierana, nie otrzymali żadnego wynagrodzenia (jest ono wypłacane tylko kilka razy w roku, za każde posiedzenie rady nadzorczej)?
Tak. Pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu członka rady nadzorczej, jeśli spełnia on definicję osoby zatrudnionej, czyli jest wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji. Częstotliwość wypłaty pensji nie ma tu żadnego znaczenia.
W myśl ustawy o PPK, do osób zatrudnionych należą m.in. członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 266).