W zeszłym roku utworzyliśmy w naszej firmie pracownicze plany kapitałowe. Umowę o prowadzenie PPK zawarliśmy 12 listopada 2019 r. Pracownicy, którzy rozpoczęli wtedy oszczędzanie, pytają, dlaczego jeszcze nie dostali wpłaty powitalnej od państwa.
Aby otrzymać wpłatę powitalną od państwa, uczestnik PPK musi spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze, musi być uczestnikiem tego programu przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. Po drugie, na jego rachunek PPK muszą trafić – finansowane przez niego – wpłaty podstawowe za co najmniej trzy miesiące. Tak wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o PPK (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Nie jest konieczne, aby wpłaty dokonywane były na jeden rachunek PPK. Oznacza to, że uczestnik PPK, który np. po dokonaniu pierwszej wpłaty straci pracę (na ten rachunek PPK nie wpłynie już żadna wpłata), nabędzie prawo do wpłaty powitalnej, gdy po zatrudnieniu u nowego pracodawcy na jego nowy rachunek PPK zostaną przekazane kolejne dwie (za kolejne dwa miesiące) – finansowane przez niego – wpłaty podstawowe. Dla ustalenia uprawnienia do wpłaty nie będzie miał znaczenia fakt, że wpłaty zostaną przekazane za miesiące, które nie następują po sobie.
Uprawnienie do wpłaty powitalnej uczestników programu ustala Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na podstawie danych zgromadzonych w ewidencji PPK. Robi to co kwartał. Zgodnie z ustawą o PPK ma on bowiem obowiązek, w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału, przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie osób, które w tym kwartale spełniły warunki do nabycia prawa do takiej wpłaty. Po otrzymaniu takiej informacji minister – za pośrednictwem PFR – zobowiązany jest przekazać tym osobom wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Powinna ona trafić na ich rachunki PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.
Na wpłatę powitalną uczestnicy muszą więc niekiedy trochę poczekać, zwłaszcza ci, którzy warunki uprawniające do niej spełnią na początku kwartału. Pokażmy to na przykładzie: pracodawca zapisał pracownika do PPK 12 listopada 2019 r., a więc wymagany okres uczestnictwa (trzy pełne miesiące kalendarzowe) pracownik ten będzie miał na koniec lutego 2020 r. (pełne miesiące kalendarzowe uczestnictwa w PPK tego pracownika to grudzień, styczeń i luty). Po zapisaniu pracownika do PPK pracodawca dokonał na jego rachunek trzech wpłat. W związku z tym, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie pod koniec miesiąca, zrobił to: 13 grudnia, 15 stycznia i 14 lutego. W I kwartale 2020 r. pracownik spełni więc warunki do otrzymania wpłaty powitalnej. Oznacza to, że do 30 kwietnia 2020 r. PFR powinien przekazać taką wpłatę na jego rachunek PPK. Gdyby natomiast uczestnik PPK spełnił warunki do otrzymania wpłaty powitalnej na początku kwietnia 2020 r., czyli na początku II kw. 2020 r., wpłata taka zostałaby przekazana na jego rachunek PPK do 30 dni po zakończeniu tego kwartału, czyli do 30 lipca.
Trzeba też pamiętać, że wpłatę powitalną uczestnik PPK otrzymać może tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775