Nie ma podstaw do odmowy zasiłku chorobowego, w sytuacji gdy ubezpieczony otrzymuje w okresie niezdolności do pracy wynagrodzenie za działalność wykonaną wcześniej – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Organ rentowy tłumaczy, że zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawą zasiłkową – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645) ubezpieczony, wykonujący pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystujący zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Przepis ten stosuje się też do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.
Oddział ZUS, przeprowadzając kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, ustala na podstawie zebranych dowodów, czy w sprawie zachodzą okoliczności, które powodują utratę prawa do zasiłku chorobowego (patrz ramka). – Każda sprawa badana jest indywidualnie. Jeżeli oddział ZUS stwierdzi, że była wykonywana praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, od której przysługuje prawo odwołania do sądu – wyjaśnia Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS.
Podkreśla jednocześnie, że w świetle przepisów ustawy zasiłkowej nie ma podstaw do odmowy prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli ubezpieczony nie wykonywał działalności podczas zwolnienia, tylko otrzymał w tym okresie wynagrodzenie za pracę wykonaną wcześniej, czyli przed pójściem na L4.
To reakcja na informacje jakie pojawiły się w „Gazecie Wyborczej”, które dotyczyły przedsiębiorczyni prowadzącej sklep internetowy. Skorzystała ona ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby dziecka. Jednak w wyniku kontroli organ rentowy zakwestionował zwolnienie i zażądał zwrotu zasiłku opiekuńczego. Powodem było wykonywanie przez ubezpieczoną pracy, czego dowodem miały być otrzymywane w trakcie zwolnienia przelewy za transakcje – były one jednak dokonane przed skorzystaniem z L4 na dziecko.©℗
Zasady kontroli zwolnień lekarskich
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy:
  • w okresie zwolnienia lekarskiego ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej, lub
  • czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
Jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, dodatkowo należy ustalić, czy:
  • poza ubezpieczonym nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat)