Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak obniżone normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia. Ponadto osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zgodnie z kodeksem pracy co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1), który zazwyczaj wynosi miesiąc.

Jak się oblicza wymiar czasu pracy? Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku
 • odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Dni świąteczne w 2020 r.

Wymiar czasu pracy jest zmniejszany o święta, które przypadają w innym dniu niż niedziela. W 2020 r. świętami wolnymi od pracy poza niedzielami są:

 • 1 stycznia 2020 r. - Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2020 r. - Trzech Króli (Objawienie Pańskie),
 • 12 kwietnia 2020 r. - Wielkanoc,
 • 13 kwietnia 2020 r. - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2020 r. - Święto Pracy,
 • 3 maja 2020 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 31 maja 2020 r. - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
 • 11 czerwca 2020 r. - Boże Ciało,
 • 15 sierpnia 2020 r. - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2020 r. - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2020 r. - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2020 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2020 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Każde święto w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zgodnie z art. 131 § 1 kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy 2020

Wymiar czasu pracy w 2020 roku dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w poszczególnych miesiącach wynosi:

 • styczeń - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych.
 • luty - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • marzec - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • kwiecień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • maj - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych.
 • czerwiec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • lipiec - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych.
 • sierpień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych.
 • wrzesień - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 8 dni wolnych.
 • październik - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • listopad - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych.
 • grudzień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych.

Wymiar czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Ponadto osoba niepełnosprawna nie może - co do zasady - być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ograniczeń tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę.

W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ważne: Tak obniżone normy czasu pracy dla pracowników z aktualnymi orzeczeniami (stopień umiarkowany i znaczny) nie powodują obniżenia wysokości wynagrodzenia.

Ponadto osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności).

Warto też pamiętać, że osoba niepełnosprawna (każdego stopnia: lekkiego, umiarkowanego i znacznego) ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Pracownik niepełnosprawny - wymiar czasu pracy 2020

Wymiar czasu pracy w 2020 roku dla pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi:

 • styczeń - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych.
 • luty - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • marzec - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • kwiecień - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • maj - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych.
 • czerwiec - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • lipiec - 161 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych.
 • sierpień - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych.
 • wrzesień - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 8 dni wolnych.
 • październik - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych.
 • listopad - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych.
 • grudzień - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych.