Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a nie do zakończenia pobierania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji – uznał ZUS.
Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących daty wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych po ustaniu pełnienia funkcji menedżera.
W umowach firma zawierała zapisy o sześciomiesięcznym zakazie konkurencji po odwołaniu ze stanowiska. Z tego tytułu wypłacała odszkodowanie osobie, która wykonywała umowę o świadczenie usług zarządzania, a z którą zakończono współpracę. W związku z tym spółka chciała wiedzieć, czy okres podlegania ubezpieczeniom społecznym kończy się w momencie upływu okresu, w którym wypłacano odszkodowanie, czy może w dniu odwołania z funkcji.
Sama stoi na stanowisku, że prawidłowe jest pierwsze podejście i składki powinna opłacać przez kolejne sześć miesięcy pobierania przez byłego menedżera rekompensaty.
ZUS uznał jednak inaczej. W uzasadnieniu wskazał, że kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zleceń. W świetle powyższego, osoba fizyczna, z którą zawarta została umowa o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski), podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300). Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 2 zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
W związku z tym składki są opłacane do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a nie do dnia zakończenia pobierania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, wypłaconego po zakończeniu pełnienia funkcji.
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 9 stycznia 2020 r. (WPI/200000/43/1151/2019)