Nie dziesięć, ale pięć lat wynosi okres, po upływie którego wygasa prawo dochodzenia przez PFRON zwrotu niezasadnie wypłaconej refundacji składek lub dopłat do pensji – uznał WSA w Warszawie.
To krajowe przepisy dotyczące okresu przedawnienia powinny mieć zastosowanie w prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) postępowań w zakresie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranej pomocy finansowej przez pracodawcę – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie, który swój wyrok oparł na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Wydłużony termin