Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opowiada się za uchyleniem przepisu w ustawie o ubezpieczeniach społecznych pozwalającego na dożywotnie ściąganie zaległych składek ZUS z hipoteki lub zastawu - poinformowało w środę Biuro Rzecznika MŚP.

Jak czytamy komunikacie, w ocenie rzecznika MŚP artykuł 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP (...) i "zasadne jest rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej ukierunkowanej na wyeliminowanie z obrotu prawnego (tego - PAP) przepisu".

Z informacji wynika, że do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły sygnały od przedsiębiorców wskazujących na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter tej regulacji. Napisano, że "Rzecznik MŚP z uwagi na brak ustawowych kompetencji nie mógł przystąpić do tego postępowania, tym niemniej pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. przedstawił swoje stanowisko Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".

Wskazano, że przepis ten stanowi utrudnienia w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dodano, że "kwestionowana regulacja na gruncie ustawy systemowej odpowiada analogicznemu przepisowi w Ordynacji podatkowej, którego niezgodność z Konstytucją RP została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 40/12".

Zaznaczono, że ustawodawca w projekcie nowej Ordynacji podatkowej założył likwidację regulacji zakładającej brak przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. W ocenie Rzecznika MŚP, kierunek ten zarówno na gruncie procedury podatkowej, jak również ustawy systemowej zasługuje na poparcie oraz wdrożenie w życie.