Osoby wykonujące zawód instruktora narciarstwa będą mogły przystąpić do wspólnego testu kształcenia, dzięki któremu mogą pracować w państwach członkowskich UE – przewiduje projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272) obywatele UE, którzy ukończyli kształcenie prowadzone na podstawie wspólnej ramy kształcenia albo zdali wspólny test, nie muszą poddawać się procedurze uznania kwalifikacji zawodowych. Mają prawo do podjęcia pracy w zawodzie regulowanym lub działalności w państwie członkowskim innym niż to, w którym uzyskali kwalifikacje zawodowe.
Żeby te regulacje urzeczywistnić na gruncie krajowym, konieczne jest wydanie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego rozporządzenia, w którym określi on wykaz wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami. Jego projekt trafił właśnie do konsultacji publicznych. Zgodnie z nim posiadanie kwalifikacji instruktora zawodowego Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) uprawnia do przystąpienia do wspólnego testu kształcenia.
Zawód instruktora narciarstwa jest regulowany na poziomie krajowym w Czechach, we Francji, w Portugalii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech, natomiast w Niemczech, Hiszpanii, Austrii oraz we Włoszech – na poziomie regionalnym.
Wspólny test jest ustandaryzowanym egzaminem umiejętności dostępnym w uczestniczących państwach członkowskich UE dla osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe. Jego zaliczenie uprawnia do wykonywania danego zawodu w każdym państwie członkowskim Unii na takich samych warunkach, jakie obowiązują posiadaczy kwalifikacji zawodowych zdobytych w tym kraju.
Oznacza to, że osoby, które zdadzą wspólny test, będą korzystały z automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i będą mogły wykonywać swoją profesję lub świadczyć usługi w zakresie tego zawodu, bez konieczności dopełnienia procedur związanych z uznaniem kwalifikacji zawodowych w uczestniczącym we wspólnym teście państwie członkowskim Unii. Będzie to możliwe na podstawie świadectwa kompetencji potwierdzającego zdanie wspólnego testu.
Wprowadzenie wspólnego testu dla posiadaczy polskich kwalifikacji ma zagwarantować odpowiedni poziom umiejętności osób wykonujących poszczególne profesje. Taka procedura służy także zapewnieniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług. W przypadku instruktorów narciarstwa zdanie wspólnego testu potwierdza, że osoby te są przygotowane do samodzielnego prowadzenia zajęć instruktażowych w określonym środowisku i w sposób zapewniający bezpieczeństwo klientów.
W przypadku osób posiadających polskie uprawnienia, które nie zdadzą wspólnego testu lub nie mają kwalifikacji umożliwiających im uczestnictwo w tym teście, będą obowiązywać ogólne ramy uznawania kwalifikacji.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji