Zmianę struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), w ramach której główny inspektor będzie powoływał inspektorów wojewódzkich, a ci z kolei powiatowych – przewiduje nowelizacja ustawy o PIS, którą wczoraj przyjął rząd.
– Ta zmiana pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjału 16 tys. pracowników inspekcji – podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Przypomnijmy, w 2010 r. zespolono organy inspekcji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Tym samym zarówno minister zdrowia, któremu podlega PIS, jak i Główny Inspektor Sanitarny (GIS), który nadzoruje działania sanitarno-epidemiologiczne w terenie, zostali pozbawieni realnych instrumentów oddziaływania na podległe im służby. Projektowana nowela przywraca pionową strukturę inspekcji. GIS będzie sprawował nadzór w obszarze zdrowia publicznego i koordynował działalność organów inspekcji; inspektorzy wojewódzcy i powiatowi podlegać będą wojewodom.
Warto zaznaczyć, że projekt ten był już raz przyjęty przez rząd – na ostatnim posiedzeniu poprzedniej Rady Ministrów. Skierowano go również do Sejmu, jednak już po ostatnim posiedzeniu parlamentu wcześniejszej kadencji.
Zdaniem dr. Wiesława Staśkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego projekt może zostać ponownie przyjęty przez Radę Ministrów bez przechodzenia całej ścieżki rządowej, jest to nawet w tej sytuacji uzasadnione. Ponieważ był już w Sejmie i z powodu dyskontynuacji przepadł, Rada Ministrów musi go tam jeszcze raz skierować. A czy skieruje go tam w identycznej postaci, czy dokona pewnych zmian – to sprawa rządu i jego autonomii. Regulamin prac Rady Ministrów daje takie możliwości.
Wiceminister Cieszyński potwierdza, że pod obrady Sejmu trafi przygotowany wcześniej projekt.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów