Wartość gratyfikacji wypłacanych z Funduszu Benefitów Pracowniczych nie częściej niż co 5 lat jest oskładkowana – rozstrzygnął ZUS.
Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi zlikwidował nagrodę jubileuszową i utworzył Fundusz Benefitów Pracowniczych.
Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Państwowej Inspekcji Pracy. Szczegółowe zasady funkcjonowania funduszu, w tym rodzaj świadczeń pracowniczych finansowych z jego środków zostały określone w regulaminie oraz odrębnym porozumieniu.
Pracownik ma możliwość wyboru korzyści do określonej kwoty. Jednak ich rodzaj jest uzależniony od stażu pracownika, a w przypadku wykorzystania środków na cel socjalny od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej.
Dla osób o stażu powyżej 5 lat dostępne są benefity wyszczególnione w regulaminie. Jednym z nich jest gratyfikacja pieniężna, która może być wypłacana nie częściej niż co 5 lat. Świadczenie to stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy.
W ocenie spółki wartość gratyfikacji pieniężnych wypłacanych ze wspominanego funduszu osobom ze stażem powyżej 5 lat i nie częściej niż co 5 lat, nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą do zwolnienia jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). A dokładniej par. 2 ust. 1, zgodnie z którym z podstawy wymiaru wyłączone są nagrody jubileuszowe, przysługujące pracownikom nie częściej niż co 5 lat. ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat.
Zaznaczył, że wśród świadczeń podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek nie ma gratyfikacji z Funduszu Benefitów Pracowniczych.
Ponadto samo zastrzeżenie w protokole komisji ds. benefitów, że gratyfikacja będzie przysługiwała pracownikom nie częściej niż co 5 lat, nie powoduje, że świadczenie to może zostać zwolnione z obowiązku opłacania składek na zasadach właściwych dla nagrody jubileuszowej.
Zdaniem ZUS wspominanej gratyfikacji nie można również uznać za rekompensatę z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 30 października 2019 r. (WPI/200000/43/996/2019)