Prokurent otrzymujący wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki, nie podlega ubezpieczeniom społecznym – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy spółki, która posiada jednoosobowy zarząd. W najbliższym czasie zamierza przeorganizować strukturę reprezentacji firmy. W jaki sposób? Walne zgromadzenie wspólników, na podstawie uchwały, planuje powołanie prokurentów. Osoby, które mają piastować tę funkcję są zatrudnione w spółce na stanowiskach dyrektorów działów, na umowę o pracę. Jednocześnie uchwała walnego zgromadzenia wspólników, oprócz powołania prokurentów, określać ma również ich wynagrodzenie. Będzie ono wypłacane zupełnie niezależnie od pensji ze stosunku pracy.
W przedstawionej sytuacji podstawą prawną działania i opłacania prokurentów będzie akt powołania przez zgromadzenie wspólników oraz uchwała o wynagrodzeniu. Natomiast ich prawa i obowiązki określać będzie kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505). Z umowy o pracę oraz przyjętego opisu zakresu czynności będzie zatem jednoznacznie wynikać, że w ramach stosunku pracy dyrektorzy wykonywać będą inne zadania niż te realizowane na podstawie uchwały o powołaniu ich do pełnienia funkcji prokurenta.