Zmianę struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), w ramach której główny inspektor będzie powoływał inspektorów wojewódzkich, a ci z kolei powiatowych – przewiduje nowelizacja ustawy o PIS.
Projekt, który w ostatnich dniach po raz kolejny został rozpatrzony przez Komisję Prawniczą, został skierowany do konsultacji ponad trzy lata temu (we wrześniu 2016 r.). Ponieważ dotyczy on również inspektorów podległych MSWiA oraz MON, wiele kwestii musiało zostać uzgodnionych z tymi resortami. Również na ostatnim posiedzeniu komisja wskazała m.in. na konieczność uzupełnienia projektu o prawa państwowych inspektorów sanitarnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wojskowych inspektorów sanitarnych w związku z wykonywaniem zadań przez obie te inspekcje (co dotychczas uregulowane było w rozporządzeniach).
Projekt przewiduje zmianę struktury PIS na pionową i rozszerzenie uprawnień GIS. Od 2010 r. zespolono organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, przez co – jak podkreślono w uzasadnieniu projektu – zarówno minister zdrowia, któremu podlega PIS, jak i GIS zostali pozbawieni realnych instrumentów oddziaływania na podległe im służby. Dotychczasowe doświadczenia doprowadziły do wniosku, że nie jest to optymalne rozwiązanie. Zgodnie z projektem główny inspektor będzie mógł wydawać polecenia organom PIS, do jego obowiązków będzie należało koordynowanie ich działalności. Przywrócone zostaną mu kompetencje do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody). Projekt zakłada także ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie. Inspektorów powiatowych będą powoływać inspektorzy wojewódzcy.