W przypadku zbiegu dwóch tytułów do podlegania ubezpieczeniu można wybrać jeden z nich – stwierdził oddział ZUS w Lublinie.
W tym przypadku chodziło o przedsiębiorcę, który podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym wnioskodawca chciał skorzystać z możliwości opłacania małego ZUS, nie rezygnując ze współpracy z firmą swojej żony.
Jak stwierdził ZUS, najważniejszą kwestią przy wyborze tytułu podlegania ubezpieczeniu jest spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do skorzystania z możliwości opłacania składek w zależności od osiągniętego przychodu. W przypadku korzystania z małego ZUS roczny przychód z tytułu prowadzenia firmy nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu w poprzednim roku kalendarzowym. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, a jej maksymalna wielkość nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osoby spełniającej takie warunki najniższą podstawę wymiaru składek wynikającą z przychodu ustala się na dany rok kalendarzowy. Jak wygląda wybór tytułu ubezpieczenia w przypadku zbiegu? Otóż osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami podlega temu, które powstało najwcześniej. Może także na swój wniosek zostać dobrowolnie objęta ubezpieczeniami z innych tytułów, ale wówczas musi płacić wyższe składki.
ZUS odpowiadając na pytanie przedsiębiorcy zwrócił uwagę, że ustawodawca umieścił prowadzących firmy oraz osoby z nimi współpracujące w jednej grupie podmiotów aktywnych zawodowo. A to oznacza, że w przypadku zbiegu tych dwóch tytułów ubezpieczeń obowiązek odprowadzania składek na ZUS powstaje z tego tytułu, który powstał najwcześniej lub który został wskazany przez ubezpieczonego. Ze względu na to, że przychód przedsiębiorcy kwalifikuje go do korzystania z małego ZUS, stanowisko zainteresowanego jest prawidłowe. I w przypadku zbiegu ulgi na ZUS ze współpracą przy prowadzeniu działalności gospodarczej zachowuje prawo preferencji.
Podstawa prawna
Decyzja nr WPI /200000/43/ 608/ 2019 oddziału ZUS w Lublinie z 15 lipca 2019 r.