Brak pieczątki lekarza lub położnej, którzy wystawili rodzicowi dokument uprawniający do ubiegania się o świadczenia związane z narodzinami dziecka, nie spowoduje już, że zostanie on odrzucony przez gminę.
To efekt zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod taką opieką (Dz.U. poz. 1234). Co do zasady uzyskanie becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego, które przysługują po przyjściu na świat potomka, jest uzależnione od tego, czy matka pozostawała pod opieką medyczną od minimum 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Musi być to potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną.
To, jak wygląda ten formularz, określa załącznik do wspomnianego rozporządzenia i to właśnie do niego resort zdrowia zamierza wprowadzić modyfikacje. Teraz lekarz lub położna musi podać dane ciężarnej, wskazać, od którego tygodnia trafiła pod ich opiekę oraz wymienić terminy udzielenia jej trzech świadczeń zdrowotnych – po jednym w każdym trymestrze. Oprócz tego w górnej części zaświadczenia musi się znaleźć pieczątka podmiotu zdrowotnego, w którym są zatrudnieni lub ich prywatnej praktyki, a w dolnej ich podpis oraz własna pieczątka. Ministerstwo chce zrezygnować z tego wymogu. Na górze zaświadczenia będzie można przystawić pieczątkę lub tylko podać nazwę podmiotu leczniczego lub praktyki, a na dole wystarczające będzie imię, nazwisko, podpis lekarza lub położonej oraz numer prawa wykonywania zawodu. Te dane będą mogły być naniesione również w formie naklejki lub nadruku.
Ministerstwo Zdrowia tłumaczy zmiany potrzebą deregulacji postępowań. Wyjaśnia, że z uwagi na niespełnienie wymogu pieczęci firmowej lub imiennej organy administracji publicznej mogą odmówić przedsiębiorcy lub rodzicowi załatwienia jego sprawy. Ten obowiązek stanowi zbędny formalizm, a jego utrzymywanie stoi w sprzeczności z procesem cyfryzacji obsługi obywateli.
Reklama
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie zaświadczenia wydane przed tą datą zachowają ważność i będą dawały podstawę do otrzymania becikowego oraz dodatku do zasiłku na dziecko.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia