Obowiązek odprowadzenia składki zdrowotnej w przypadku zaistnienia dwóch tytułów do ubezpieczenia zaistnieje dopiero z chwilą, gdy z każdego z nich ubezpieczony osiągnie przychód – uznał NFZ.
Sprawa dotyczy mężczyzny, który prowadził własną działalność gospodarczą. W międzyczasie dostał nową pracę – został zatrudniony jako strażak w Państwowej Straży Pożarnej na pełny etat. Nie chciał jednak rezygnować z własnej działalności, ale miał wątpliwości dotyczące kwestii związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Chodziło o to, czy powinien opłacać on składkę z tego tytułu zarówno z umowy o pracę, jak i z działalności.
Sam twierdził, że nie. W jego ocenie, składka zdrowotna powinna być opłacona wyłącznie ze stosunku pracy i nie ma on obowiązku pokrywania jej z działalności.
Chcąc mieć jednak pewność, czy dobrze myśli, wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o interpretację przepisów.
Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ uznał jednak inaczej.
W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 82 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 447). W myśl tego przepisu w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychód z więcej niż jednego tytułu (objętego obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z nich odrębnie.
Zdaniem NFZ powyższy przepis należy rozpatrywać w kontekście pojęcia przychodów. Dyrektor łódzkiego NFZ wyjaśnił, że oznacza to, iż dopiero osiągnięcie przychodów rodzi obowiązek zapłaty. W sytuacji gdy dana osoba zarejestruje działalność, lecz nie osiągnie z tego tytułu przychodu, obowiązek zapłaty składki nie powstanie. Przypomniał jednocześnie, że inaczej sytuacja wygląda, gdy prowadzenie działalności pozarolniczej jest jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. W takim przypadku osiąganie przychodu jest dla uregulowania składki nieistotne.
W swojej decyzji powołał się także na orzecznictwo. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 21 czerwca 2007 r., sygn. II GSK 70/07) zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności.
NFZ podkreślił także, że uprawnienia pracownicze nie wyłączają podlegania przez wnioskodawcę obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Reasumując, w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca będzie uzyskiwał przychód z tytułu umowy o pracę oraz z działalności gospodarczej. W konsekwencji będzie uzyskiwał przychody z obu tytułów do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zostały wymienione w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nie ma zatem podstaw prawnych do przyjęcia, że mężczyzna nie podlega w takim wypadku obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie ma obowiązku opłacania składek z umowy i działalności.
Decyzja nr 05/4/I/2019 dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 kwietnia 2019 r.