Trwają prace nad nowelizacją przepisów, która spowoduje, że należność odprowadzana na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) będzie elementem kosztów płacy, które mogą być objęte dopłatą do pensji.
Taką informację uzyskali pracodawcy podczas spotkania z władzami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Poruszana była na nim kwestia wątpliwości firm co do tego, w jaki sposób powinny być wykazywane koszty płacy przy wnioskowaniu o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, w związku ze zmianą przepisów, która nastąpiła 1 stycznia 2019 r. Od tego momentu zaczął bowiem działać wspomniany SFWON, na który trafiają pieniądze pochodzące ze składki na Fundusz Pracy (FP). W praktyce wygląda to tak, że dotychczasowa należność wynosząca 2,45 proc. jest po wpłaceniu do ZUS dzielona na dwie części: 2,30 proc. z nich trafia na FP, natomiast 0,15 proc. jest odprowadzane na nowy fundusz.
Problem w tym, że jednocześnie nie uległa zmianie definicja kosztów płacy zawarta w art. 2a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zaliczane są do nich wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie ma natomiast mowy w tym przepisie o należności na SFWON. Pracodawcy nie mają więc pewności, czy powinni uwzględniać we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzenia tylko 2,30 proc. składki na FP, czy mogą też doliczyć 0,15 proc. należności na nowy fundusz. Co więcej, przez długi czas firmy czekały, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie sam PFRON lub Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Dopiero w ubiegłym tygodniu Ogólnopolska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org) otrzymała od biura odpowiedź w tej sprawie, z której wynika, że przedsiębiorcy mogą do kosztów płacy wliczać wyłącznie 2,3 proc. należności na FP.
Jednak okazuje się, że ta sytuacja ma się wkrótce zmienić.
– Dowiedzieliśmy się, że przygotowywana jest nowelizacja ustawy o rehabilitacji w zakresie definicji kosztów płacy, która pozwoli włączyć do kosztów płacy składkę na SFWON – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.
Jak dodaje, mają się w niej znaleźć przepisy zakładające, że zmiana art. 2a ust. 4 ustawy będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia br. Dlatego pracodawcy, którzy na początku roku w kosztach pracy błędnie ujmowali 2,45 proc. składki, powinni się wstrzymać z korektą złożonych do PFRON wniosków o dopłaty do pensji.
Ponadto podczas spotkania poruszany był temat zmniejszającej się liczby firm mających status zakładu pracy chronionej oraz niejednoznacznych interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które utrudniają wydawanie pieniędzy na wsparcie pracowników z dysfunkcjami.