Jeśli rodzic otrzymujący 500 zł na dziecko zamieszka w innej gminie, nie będzie musiał ponownie składać wniosku o przyznanie świadczenia w nowym miejscu pobytu.
Postępowanie w takich sytuacjach ułatwi zmiana przepisów przewidziana w art. 1 pkt 16 projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Zakłada ona, że w przypadku, gdy gmina, w której rodzic złożył wniosek o przyznanie 500+, uzyska informację o tym, że zmienił miejsce zamieszkania, to będzie miała obowiązek przekazania go razem z dokumentami do drugiego samorządu.
Również w sytuacji, gdy świadczenie wychowawcze zostanie już przyznane, a gmina, która dotychczas wypłacała pieniądze na dzieci, dowie się o przeprowadzce rodzica na teren innego samorządu, przekaże mu decyzję lub informację o ustaleniu prawa do wsparcia wraz z aktami sprawy. Wtedy gmina właściwa ze względu na nowe miejsce zamieszkania będzie realizować dalsze wypłaty 500+ bez konieczności wydawania nowej decyzji lub informacji. Ponadto będzie miała prawo m.in. do uchylenia prawa do 500 zł na dziecko czy dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli ulegnie zmianie sytuacja rodziny mająca wpływ na uzyskiwanie pieniędzy z rządowego programu.
– Do tej pory kwestia ta nie była uregulowana w przepisach i gminy różnie postępowały, gdy dochodziło do zmiany miejsca zamieszkania. Teraz zostanie to ujednolicone – mówi Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.
Niektóre samorządy, z których wyprowadzał się rodzic, uchylały bowiem decyzję przyznającą świadczenie i zwracały mu dokumenty, aby złożył je ponownie w nowej gminie zamieszkania. Taka praktyka była jednak kwestionowana przez organy odwoławcze. Co więcej, czasami skutkowała też przerwą w otrzymywaniu świadczenia wychowawczego, jeśli rodzic zbyt późno złożył wniosek w nowym miejscu pobytu. Po wejściu nowelizacji w życie w takich okolicznościach kontynuacja wypłat będzie zapewniona.
Ponadto w projekcie doprecyzowane zostały przepisy dotyczące nienależnie pobranych pieniędzy – będą one mogły być potrącane ze świadczenia z programu „Dobry start” oraz ze świadczenia wychowawczego. Wskazano, że wsparcie należy się, gdy dziecko wspólnie zamieszkuje i znajduje się na utrzymaniu odpowiednio matki, ojca lub opiekuna faktycznego.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy