Wolna kwota od potrąceń na dany rok zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najniższa krajowa w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje stosownych odliczeń. Dotyczy to również potrąceń dobrowolnych.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

- 75% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

Reklama

- 90% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Oznacza to, że kwoty wolne od potrąceń obowiązujące pracowników, którzy nie zrezygnują z przystąpienia do pracowniczego planu kapitałowego będą niższe od wskazanych wcześniej, o kwotę wpłaty dokonywanej przez konkretnego pracownika.

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.633,78 zł 1.587,78 zł 1.638,78 zł 1.592,78 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.470,40 zł 1.429,00 zł 1.474,90 zł 1.433,50 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.307,02 zł 1.270,22 zł 1.311,02 zł 1.274,22 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.225,34 zł 1.190,84 zł 1.229,09 zł 1.194,59 zł