Powiększony skład Sądu Najwyższego zajmie się kwestią interpretacji przepisów dotyczących zwrotu składek osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy chorowali przez część miesiąca a wcześniej uiścili składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie przekraczającej stawkę minimalną.

Dzisiaj Sąd Najwyższy rozpatrzył pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny. Sędziowie zwrócili się o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego tego, czy zgodnie z art. 18 ust. 9 oraz 10 ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych prowadzący działalność gospodarczą ( i polegający z tego tytułu ubezpieczeniem) ma prawo do otrzymania od ZUS zwrotu nadpłaconych składek. Problem dotyczy osób, które zachorowały i pobierały zasiłek chorobowy, ale wysokość podstawy wymiaru była wyższa niż kwota ryczałtu (czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Wątpliwości sądu pytającego wynikają z faktu, że w ustawie systemowej znalazło się ograniczenie, że taki zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( w czasie choroby nie płaci się składek ) dotyczy wyłącznie osób opłacających daninę od najniższej podstawy wymiaru.