Rodzic, który ubiega się o Kartę Dużej Rodziny (KDR), a ma troje dorosłych potomków, musi ich wykazać we wniosku, ale jednocześnie zaznaczyć w nim, że są to osoby niespełniające obecnie warunków do jej uzyskania.
Przepisy umożliwiające uzyskanie karty każdemu rodzicowi, który wychował co najmniej troje dzieci, obowiązują od początku br. Wcześniej warunkiem posiadania KDR było to, aby rodzice mieli troje dzieci, wśród których byli potomkowie w wieku do 18. lub 25. roku życia – o ile uczą się w szkole lub szkole wyższej – bądź z orzeczeniem o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na to, ile mają lat). W związku ze zmianą pojawiły się jednak wątpliwości, jak ta nowa grupa uprawnionych powinna wypełniać wniosek potrzebny do otrzymania KDR. Zwłaszcza, jak mają udowadniać to, że mieli na utrzymaniu trójkę potomków.
– Takie osoby powinny wpisać dane tych dzieci, m.in. imiona, nazwiska i numery PESEL oraz odnaleźć rubrykę na czwartej stronie wniosku, gdzie należy wskazać, kogo te dane dotyczą. W tym przypadku konieczne jest zaznaczenie opcji, że są to informacje o dziecku, które nie spełnia obecnie wymogów do posiadania KDR – tłumaczy Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Dodaje, że rodzice dorosłych dzieci muszą pamiętać o konieczności dołączenia do wniosku oświadczenia wskazującego, że w stosunku do nich nie została im odebrana przez sąd władza rodzicielska ani nie została ograniczona poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej. Takim osobom nie przysługuje bowiem prawo do KDR.
Co ważne, dokument należy się nie tylko rodzicowi, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu troje dzieci, ale też jego małżonkowi. Dotyczy to sytuacji, gdy np. mąż matki nie jest biologicznym ojcem żadnego z nich lub tylko jeden potomek był ich wspólnym dzieckiem, a pozostała dwójka pochodziła z ich wcześniejszych związków (w tym ostatnim przypadku obydwoje są traktowani jako małżonkowie). Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej małżonkowi rodzica KDR będzie przysługiwać również wtedy, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.
– Oznacza to, że jeśli np. mężczyzna ożenił się z kobietą, która ma troje dorosłych potomków, a on nie uczestniczył w ich wychowaniu lub utrzymaniu, to może otrzymać kartę z uwagi na posiadany status małżonka rodzica – tłumaczy Damian Napierała.
Inaczej będzie natomiast, gdy osoby tworzą związek nieformalny. Wówczas mogą ubiegać się o kartę, o ile każdy z partnerów jest rodzicem minimum trojga dzieci.