Specjalny program zniżek dla rodzin wielodzietnych funkcjonuje od 2015 roku. Z upływem lat wzrasta zarówno liczba beneficjentów, jak i partnerów projektu.

Od stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy dzięki którym rabaty będą dostępne także dla rodziców, którzy odchowali już potomstwo.

Czym jest Karta dużej Rodziny

To dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, poświadczający jego prawo do przywilejów wynikających z przepisów.

Karta wydawana jest na wniosek, który złożyć należy w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Prawo do złożenia wniosku przysługuje każdemu pełnoletniemu członkowi rodziny.

Dokument może występować w formie tradycyjnej karty oraz elektronicznej wersji mobilnej.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Dokument przeznaczony jest dla członków rodzin, w których wychowuje się co najmniej trójka dzieci. Każdy beneficjent otrzyma spersonalizowaną kartę, po okazaniu której będzie mógł skorzystać z upustów.

Ponadto przepisy ograniczają grupę wnioskodawców do osób, które posiadają polskie obywatelstwo i zamieszkują na terytorium RP, są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt. Ewentualnie są mieszkającymi w Polsce obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kto i do kiedy może korzystać ze zniżek

Zarówno rodzice jak i dzieci, którzy są członkami rodziny wielodzietnej mają prawo do otrzymywania upustów. Nie wszystkim jednak ta możliwość przysługuje na tych samych zasadach.

Pierwszą kategoria są rodzice. Do grupy tej należą również rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Wyjątkiem są przypadki, w których podmioty te zostały pozbawione przez sąd prawa do opieki nad dzieckiem.

Rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny jeśli tylko spełnią warunek posiadania trójki dzieci, bez względu na ich wiek. Do tej pory kartę mogli otrzymać tylko rodzice posiadający dzieci we wskazanym w ustawie przedziale wiekowym. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej takie rozwiązanie było dyskryminujące w stosunku do osób, których potomstwo opuściło już rodzinny dom.

Dzieci mogą korzystać ze zniżek do ukończenia 18 roku życia. Przedłużenie tego okresu następuje w stosunku do osób uczących się, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 25 roku życia.

Przywileje przysługują także małżonkom rodziców więcej niż 3 dzieci, do chwili formalnego rozwiązanie związku.