Zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje od 30 kwietnia i ZUS udziela już pierwszych indywidualnych interpretacji na temat tej preferencji. Pytania dotyczą możliwości skorzystania z ulgi w przypadku wcześniejszego wykonywania pracy na rzecz obecnego kontrahenta.

Wspólnik skorzysta z preferencji

Pierwsza interpretacja (wydana w sierpniu) dotyczyła kobiety, która jako spadkobierca weszła do spółki cywilnej jako wspólnik. Wcześniej była zatrudniona przez ową spółkę na podstawie umowy o pracę na pół etatu i otrzymywała połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
Reklama
Przed przystąpieniem do spółki wyrejestrowała się z ZUS jako pracownik, a następnie zgłosiła się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), urzędu skarbowego oraz ZUS. W tym ostatnim skorzystała z ulgi na start, zgłaszając się do ubezpieczenia na podstawie kodu 0540 (opłacając obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne).
Kobieta, występując o indywidualną interpretację, chciała się zabezpieczyć na ewentualność zmiany oceny jej sytuacji przez urzędników ZUS. Uważała bowiem, że jako wspólnik nie może być uznana za osobę wykonującą pracę na rzecz byłego pracodawcy.

Reklama
ZUS przychylił się do jej stanowiska. Uznał, że przystąpienie wnioskodawczyni do spółki cywilnej, w której uprzednio była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie jest tożsame ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy. Wspólnik, podejmując działalność gospodarczą, działa co prawda w imieniu spółki, ale tak naprawdę – na swoją rzecz. Tym samym nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy, lecz dla siebie. A to oznacza, że taka osoba ma prawo do ulgi na start.

ZUS odmawia lekarzowi

W gorszej sytuacji znalazł się lekarz, który zdecydował się na założenie działalności gospodarczej. Wcześniej pracował na rzecz szpitala na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Młody medyk, wykonując przez 12 miesięcy pracę jako stażysta, pracował pod nadzorem koordynatora. Taka forma nauki połączona z pracą jest niezbędna do uzyskania prawa wykonywania zawodu.
Po jego zdobyciu młody lekarz założył działalność gospodarczą i nadal pracował na rzecz tego samego podmiotu, ale tym razem już jako samodzielny lekarz. Zakładając firmę, chciał skorzystać z ulgi na start.
ZUS uznał jednak, że nie ma do tego prawa, ponieważ „zakres czynności świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego wykonywana jest działalność, nie może choćby częściowo pokrywać się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy”. Jako czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności ZUS rozumie czynności powierzane przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy. Oznacza to brak możliwości skorzystania nie tylko z ulgi na start, ale także z ulgowego ZUS liczonego od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Podstawa
Decyzja nr WPI/200000/43/998/2018 oddziału ZUS w Lublinie z 8 sierpnia 2018 r.
Decyzja nr WPI/200000/43/1091/2018 oddziału ZUS w Lublinie z 30 listopada 2018 r.