Zarówno zasiłek celowy, jak i specjalny zasiłek celowy to wsparcie finansowe, które można otrzymać z pomocy społecznej. Obie formy zapisano w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508).

Zasiłek celowy

Pieniądze, które otrzyma beneficjent, powinny zostać wykorzystane do zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Przepisy nie doprecyzowują tego pojęcia. Ustawodawca wyjaśnił jedynie, że przykładowymi przeznaczeniami mogą być koszty zakupu:
- żywności,
- leków,
- leczenia,
- opału,
- odzieży,
- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
- kosztów pogrzebu.