Zarówno zasiłek celowy, jak i specjalny zasiłek celowy to wsparcie finansowe, które można otrzymać z pomocy społecznej. Obie formy zapisano w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508).

Zasiłek celowy

Pieniądze, które otrzyma beneficjent, powinny zostać wykorzystane do zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Przepisy nie doprecyzowują tego pojęcia. Ustawodawca wyjaśnił jedynie, że przykładowymi przeznaczeniami mogą być koszty zakupu:
- żywności,
- leków,
- leczenia,
- opału,
- odzieży,
- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
- kosztów pogrzebu.Dodatkowo w przypadku osób bezdomnych i nieposiadających dochodu, pomoc można wykorzystać na pokrycie wydatków związanych ze pobieranymi świadczeniami zdrowotnymi.
W razie konieczności zasiłek będzie przybierał formę biletu kredytowanego.

Przepisy przewidują także jego realizację zgodnie z postanowieniami kontraktu socjalnego, jeśli taki zostanie zawarty. Jednakże jego wypłacanie w tym przypadku jest ograniczone w czasie. Będzie on przysługiwał , bez względu na wysokości dochodu, maksymalnie 2 miesiące od dnia, w którym beneficjent objęty kontraktem socjalnym (w trakcie realizacji), stał się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy podczas klęsk i zdarzeń losowych

W sytuacji klęski żywiołowej, klęski ekologicznej lub innego zdarzenia losowego, osoba lub cała poszkodowana rodzina mogą ubiegać się o przyznanie celowego wsparcia, bez względu na dotychczasowy dochód, o ile wykażą że ponieśli straty. Zgodnie z wolą ustawodawcy tego typu wsparcie nie podlega zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Przyznawany przez uprawnione organy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jego wysokość nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Pomoc nie podlega zwrotowi.