Sąd ubezpieczeń społecznych będzie mógł częściej uchylić decyzję, podobnie jak sąd administracyjny. Dziś jest to wyjątkiem. Po zmianach wprawdzie nadal nim będzie, ale zakres jego zastosowania będzie dużo szerszy niż obecnie
Dziennik Gazeta Prawna
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych czekają istotne zmiany. Do Sejmu niedługo ma trafić projekt szerokiej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Mogłoby się wydawać, że przepisy proceduralne nie powinny aż tak wpłynąć na sytuację ubezpieczonych i płatników, bo liczy się przede wszystkim prawo materialne. To ostatnie określa przecież, co można w takim przypadku orzec (to z tych przepisów wynikają prawa i obowiązki zainteresowanych podmiotów), a procedura mówi tylko, jak należy to zrobić. Jednak nic bardziej mylnego – w tym przypadku zmiany zdecydowanie odczuje nie tylko ZUS, ale także jego procesowi przeciwnicy. Cel jest jeden: postępowanie ma być przeprowadzone szybciej i sprawniej.
W jakich przypadkach decyzję się uchyla
1. POGORSZENIE STANU ZDROWIA PO BADANIU PRZEZ ZUS
W sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia:
niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
► stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
‒ jeżeli podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, a odwołanie od decyzji opiera się wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia.
Uwaga! Sąd w takiej sytuacji nie orzeka co do istoty sprawy na podstawie nowych okoliczności dotyczących stanu zdrowia, które powstały po dniu złożenia odwołania od tej decyzji, ale przekazuje sprawę do rozpoznania ZUS i umarza postępowanie.
2. NNIEROZPATRZENIE SPRZECIWU OD ORZECZENIA LEKARSKIEGO
W sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia:
► niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
► stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
a ponadto wtedy, gdy:
► osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej ZUS,
► odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia oraz zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia,
► wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej;
Uwaga! Sąd w takiej sytuacji uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania ZUS i umarza postępowanie.