701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł na osobę w rodzinie będą wynosić przez najbliższe trzy lata progi dochodowe. Od nich zależy przyznanie świadczeń oraz innych form wsparcia zaliczanych do pomocy społecznej.Obecnie wynoszą one 634 zł oraz 514 zł, a ich nowe kwoty zostały wskazane w obowiązującym od dziś rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358). Zmiana wysokości progów to efekt przeprowadzanej co trzy lata ich waloryzacji, która odbywa się na podstawie badania progu interwencji socjalnej. Swoje propozycje nowych kwot kryteriów rząd przedstawia do negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jednak przedłożone w maju br. progi – 701 zł oraz 528 zł – nie zyskały akceptacji, bo związki zawodowe domagały się, aby ich podwyżka była większa. Ponieważ na to nie było zgody rządu, nie doszło do porozumienia w tej sprawie i w konsekwencji od początku tego miesiąca, kryteria wynoszą tyle, ile chciała Rada Ministrów.
Reklama
Co ważne, z podwyżką progów łączy się zwiększenie podstawowego świadczenia w pomocy społecznej, jakim jest zasiłek stały. Jego maksymalna kwota ulega bowiem zmianie o 50 proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe. W konsekwencji od października zasiłek wyniesie 645 zł miesięcznie – o 41 zł więcej niż we wrześniu. Z kolei o 25 proc. sumy kwot, o które zostały podwyższone progi, rośnie też kwota dochodu osiągana z jednego hektara przeliczeniowego. Jest ona brana pod uwagę przy ustalania dochodu osób utrzymujących z gospodarstwa rolnego. Obecnie wynosi ona 308 zł (wcześniej było to 288 zł).
Ponadto podwyżka kryteriów dochodowych oznacza, że więcej osób dorosłych i dzieci będzie mogło skorzystać z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu wsparcia w zakresie dożywiania na lata 2014–2020. Jest to związane z tym, że obowiązujący w nim próg uprawniający do darmowych obiadów stanowi 150 proc. tego, które jest stosowane w pomocy społecznej. Wreszcie dzięki zmianie progów gminy oraz powiaty, które prowadzą środowiskowe domy samopomocy (ŚDS), dostaną wyższą dotację na jednego uczestnika. W tym przypadku jej kwota wynosi 230 proc. kryterium z pomocy społecznej. Co więcej, za trzy miesiące dotacja będzie jeszcze wyższa, bo wtedy wchodzi w życie zmiana przepisów, która zwiększa wysokość dotacji na ŚDS do poziomu 250 proc. kryterium na jedną osobę.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 października 2018 r.