Rodzic składa wniosek o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start” nie tylko w przypadku dziecka, które nie skończyło jeszcze 18 lat, ale również w imieniu tego pełnoletniego

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) udzielonej na pytania opiekunów, a związane z nowym świadczeniem na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej. W jednym z nich przedstawiona została sytuacja 18-letniej dziewczyny, która we wrześniu rozpocznie naukę w III klasie liceum i niedawno wyszła za mąż. Wątpliwości dotyczą tego, kto w takich okolicznościach ma złożyć wniosek o 300 zł wsparcia. Resort rodziny wyjaśnia, że co do zasady świadczenie z programu „Dobry start” należy się rodzicowi na uczące się dziecko, w tym także to pełnoletnie. Tym samym wniosek powinien być złożony przez rodzica.

Kolejna budząca wątpliwości rodziców kwestia odnosi się do jednoczesnego pobierania 300+ oraz dodatku na wyprawkę szkolną. Do tej pory było bowiem tak, że jeśli rodzic był uprawniony do zasiłku na dziecko, to we wrześniu przyznawany był do niego jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. MRPiPS informuje, że obydwa świadczenia są od siebie niezależne i otrzymanie jednego z nich nie wyklucza uzyskania drugiego. W efekcie, jeśli rodzic spełnia kryteria do zasiłku na dziecko, łączna wysokość pomocy na wyprawkę wyniesie 400 zł.

Rodzice zastanawiają się też, czy 300+ będzie im przysługiwać, gdy we wrześniu ich dziecko pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej jako sześciolatek. Jest to związane z tym, że wprawdzie obowiązek nauki rozpoczyna się w wieku siedmiu lat, ale opiekunowie mogą zdecydować o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły. Okazuje się, że nie stanowi to przeszkody do uzyskania świadczenia z rządowego programu. Resort rodziny tłumaczy, że podstawowym warunkiem przyznania 300+ jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, niezależnie od wieku, w którym to nastąpi. Pieniądze będą zaś wypłacane co roku do momentu ukończenia 20 lat lub 24 lat, jeśli potomek jest niepełnosprawny.

Poza rodzicami biologicznymi, pytania odnoszące się do programu mają rodzice zastępczy, którzy również mają prawo do wnioskowania o 300+ (podobnie jak dyrektorzy domów dziecka na swoich wychowanków). Dotyczą one m.in. tego, czy wsparcie zostanie przyznane, gdy podopieczny przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz gdy 20-letni wychowanek jest uczniem szkoły policealnej. MRPiPS wskazuje, że o ile w pierwszym przypadku rodzice zastępczy otrzymająpieniądze, o tyle w drugim już nie, bo zgodnie z zasadami programu osobom uczęszczającym do szkoły policealnej wsparcie nie jest wypłacane.