Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną, w obliczeniach również należ uwzględnić konkubinę, jeśli pomaga ona w wychowaniu dziecka opiekuna – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

Wójt gminy odmówił mężczyźnie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Szef samorządu, na podstawie wywiadu środowiskowego, stwierdził, że wnioskodawca w jednym domu zamieszkuje razem z niepełnosprawnymi rodzicami i opiekuje się nimi stale. Matka niedowidzi i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a ojciec choruje na astmę - oddycha przy pomocy butli tlenowej i wymaga pomocy we wszystkich czynnościach.

Wójt następnie obliczył miesięczny dochód w rodzinie. W przeliczeniu na każdego członka przekroczył on jednak dopuszczalne kryterium dochodowe, które wynosi 764,00 zł. Organ podał, że dochody rodziny to dochód wnioskującego osoby, na którą wnioskował oraz dochód konkubiny, z którą mężczyzna wspólnie wychowuje dziecko.

Opiekun odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jego zdaniem dochód rodziny przewyższa kwotę uprawniającą do przyznania świadczenia tylko dlatego, że do całości doliczono dochód jego partnerki (nie małżonki). Wójt natomiast powinien wziąć pod uwagę tylko status prawny członka rodziny, a nie fakt wspólnego z kimś gospodarowania.

SKO utrzymało w mocy decyzję wójta. Zdaniem kolegium organ I instancji prawidłowo ustalił łączny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, co dało 791,31 zł. Jego zdaniem również konkubina powinna być uwzględniona skoro nie są jej obce losy córki partnera.

To spotkało się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Mężczyzna działając przez pełnomocnika wskazywał na błędy w wykładni przepisów o świadczeniach rodzinnych i podnosił usilnie, że jego rodzina to tylko 4 osoby. On, córka i rodzice.

Nie przekonało to WSA. Sąd 10 maja 2018 r podzielając argumentację administracji oddalił skargę. Skład orzekł, że zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych, przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uwzględnia się łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. Skoro - zgodnie z art. 3 pkt 16 u.ś.r. - rodzinę stanowią także rodzice dzieci, a z akt sprawy wynika, że skarżący wraz z konkubiną wychowuje córkę, to prawidłowo organy do składu rodziny zaliczyli konkubinę skarżącego. Ustalając dochód rodziny organy prawidłowo też ustaliły liczbę osób w rodzinie przeliczając dochód (w tym dochód konkubiny) na 5 osób.

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. II SA/Go 92/18