Osoba, która po opuszczeniu warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) podjęła pracę, ale ją utraciła i potem wyrazi chęć powrotu do niego, będzie miała pierwszeństwo w ponownym przyjęciu.
Taką możliwość przewiduje ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076). Stanowi ona drugi etap realizacji rządowego programu „Za życiem”, który ma wspierać osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz ich rodziny. Nowelizacja zawiera też inną istotną dla WTZ zmianę, a mianowicie przyznaje im prawo do organizacji zajęć klubowych. Będą one skierowane do osób, które zakończyły uczestnictwo w warsztacie, bo znalazły zatrudnienie, ale potrzebują jeszcze pomocy w utrzymaniu samodzielności życiowej oraz zawodowej. Szczegółowy zakres i zasady działania zajęć klubowych będzie ustalać WTZ, przepisy określają jedynie, że mają wynosić nie mniej niż 5 godzin miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej.
Kolejna modyfikacja wprowadzana na mocy ustawy dotyczy wykonywania pracy przez rodziców, którzy mają niepełnosprawne dziecko, w ramach telepracy lub w elastycznych formach zatrudnienia. Jeśli opiekun złoży taki wniosek u pracodawcy, będzie on zobowiązany do jego uwzględnienia, chyba że nie pozwala na to organizacja pracy lub jej rodzaj. Dodatkowo wydłużony zostanie czas – z 14 do 30 dni, w którym rodzice mają prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu zajmowania się chorym niepełnosprawnym dzieckiem między 14. a 18. rokiem życia (taki sam okres uprawnienia do zasiłku występuje teraz w przypadku młodszych potomków, nastąpi więc ich zrównanie).
Ponadto w ustawie są zmiany, które nie są bezpośrednio związane z programem „Za życiem”. Jedna z nich odnosi się do refundacji składek do ZUS, która przysługuje niepełnosprawnym prowadzącym własną firmę. Modyfikacja przepisów zakłada, że będą oni mogli tego samego dnia opłacić należności na ubezpieczenia społeczne i złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o ich zwrot. Co istotne, osoby, które po 1 lipca 2016 r. postępowały w ten sposób, choć nie pozwalały na to przepisy, nie będą musiały oddawać pieniędzy jako nienależnej refundacji. Wreszcie zmiany czekają pracodawców udzielających ulg we wpłatach na PFRON oraz ich klientów, którzy korzystają z tej możliwości. Jednak ich wejście w życie nastąpi dopiero od 1 października br.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 6 czerwca