Niepełnosprawny powinien być wliczony do ogółu pracowników z dysfunkcjami od dnia podjęcia pracy, a nie zawarcia umowy o jej wykonywanie, jeśli nastąpiło to w odrębnych terminach.
Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). O jego wydanie wystąpiła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), która miała wątpliwości, od kiedy można wliczać pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu do wskaźnika takich podwładnych. Co do zasady, art. 2a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) przewiduje, że od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego uszczerbek na zdrowiu.
POPON zapytała, w jaki sposób powinna postąpić firma, która podpisała umowę z nowym podwładnym 30 listopada 2017 r. Tego samego dnia przedstawił on orzeczenie o niepełnosprawności, ale jako termin rozpoczęcia pracy wskazany został 1 grudnia. Zdaniem organizacji nie jest jasne, od kiedy wliczać go do stanu zatrudnienia. Taka sama wątpliwość dotyczy tego, czy efekt zachęty, którego wykazanie jest niezbędne, aby firma mogła otrzymać na taką osobę dofinansowanie do wynagrodzenia, powinien być ustalony na 30 listopada czy 1 grudnia.
BON tłumaczy, że w takich sytuacjach firma powinna postępować zgodnie z art. 26 kodeksu pracy. Przepis ten wskazuje, że stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli go nie wyznaczono, to w dniu jej zawarcia.
– Wprawdzie wyjaśnienie BON nie odnosi się wprost do przykładu zawartego w pytaniu POPON, ale można na jego podstawie wskazać, że skoro pracownik zaczął pracę 1 grudnia, to właśnie od tego dnia może być zaliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny z Kancelarii Prawnej TGC Corporate Lawyers. Dodaje, że analogicznie również efekt zachęty powinien być ustalony na dzień 1 grudnia.