NOWE PRAWO

Każdy gimnazjalista będzie musiał nauczyć się, jak napisać CV i list motywacyjny, a każdy uczeń liceum - ocenić rolę Kościoła katolickiego w okresie PRL. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 4, poz. 17). Dziś wchodzi ono w życie.

- Podstawa programowa jest napisana w języku wymagań. W klarowny sposób pokazuje, do czego powinno zmierzać przedszkole czy szkoła w pierwszym etapie edukacji - tłumaczy Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji narodowej.

Na przykład dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno m.in. umieć liczyć obiekty, rozróżniać błędne liczenie od poprawnego oraz wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach. Z kolei uczeń kończący pierwszą klasę szkoły podstawowej musi np. umieć nazywać przedmioty z najbliższego otoczenia w języku obcym oraz rozpoznawać wybrane dziedziny sztuki (architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę) i wypowiadać się na ich temat.

Aby rozbudzić u dzieci zainteresowanie architekturą, nauczyciele mogą np. organizować wycieczki do muzeów.

- Jeśli nauczyciel ma wątpliwości, jak prowadzić zajęcia na jakiś temat z dziećmi, może przyjść do ośrodka doskonalenia nauczycieli i otrzyma pomoc - mówi Teresa Pupel, konsultant ds. wychowania przedszkolnego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Katarzyna Hall zapowiedziała, że każda szkoła otrzyma komentarz do nowej podstawy programowej. Ma on ułatwić wdrożenie zmian.

Dziś wchodzi w życie także rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. nr 4, poz. 18). Wydawcy podręczników mogą więc już składać wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczniki realizujące nową podstawę programową. Przyjmuje je biuro podawcze Ministerstwa Edukacji Narodowej.