Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mieli prawo do dodatkowego (fakultatywnego) urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy urlop ten będzie wynosił docelowo (w 2014 roku):

• do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

• do 8 tygodni - w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W 2010 r. i w 2011 r. w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie dodatkowy urlop macierzyński będzie wynosił do 2 tygodni, a w 2012 r. i 2013 r. - do 4 tygodni. Natomiast w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie dodatkowy urlop macierzyński będzie wynosił w 2010 r. i 2011 r. - do 3 tygodni, a w 2012 r. i 2013 r. - do 6 tygodni.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Urlop ten będzie udzielany na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (pracodawca będzie obowiązany uwzględnić taki wniosek).

Przepisy dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą stosowane odpowiednio do pracownika ojca wychowującego dziecko:

• w przypadku rezygnacji przez pracownicę, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, z pozostałej części tego urlopu oraz udzielenia jej ojcu dziecka,

• w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę (pracownik ojciec wychowujący dziecko wskaże wówczas we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę).

Istotne jest, że pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie mógł, korzystając z niego, wykonywać pracę u pracodawcy udzielającego mu tego urlopu - w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy nastąpi na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskaże wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić taki wniosek.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwać zasiłek macierzyński. Jednak jego wysokość zostanie pomniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik połączy korzystanie z dodatkowego urlopu ze wspomnianym wykonywaniem pracy. Jednocześnie pracownik taki ma podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 2, art. 4 pkt 1, art. 5 pkt 3 lit. a) i c) oraz art. 12-13 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).