Osoby o najniższych dochodach mogą zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej o wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania paczek żywnościowych. Będą one składać się z 19 produktów o łącznej wartości 269 zł.
Rusza właśnie kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Ten finansowany głównie ze środków unijnych program jest realizowany w latach 2014–2020. Jest podzielony na tzw. podprogramy (okres ich trwania nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, bo np. podprogram 2016 trwał od sierpnia ubiegłego roku do czerwca br.). Celem PO PŻ jest wspieranie osób, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), a więc znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności czy bezrobocia. Dodatkowo aby zostały zakwalifikowane do wsparcia, muszą osiągać dochody, które nie przekraczały 200 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej, czyli 1268 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 1028 zł na osobę w rodzinie.
Reklama

Reklama
Uprawnieni otrzymują w ramach programu paczki z różnego typu produktami żywnościowymi. Przy czym z każdą kolejną edycją powiększa się jej zawartość. Na starcie PO PŻ liczyła ona pięć artykułów, natomiast w rozpoczętym teraz podprogramie 2017 ma już 19 składników. Jednocześnie zwiększa się też wartość paczki. O ile w 2014 r. koszt produktów trafiających do jednego odbiorcy wynosił 40 zł, o tyle rok później już 170 zł, a w 2016 r. – 228 zł. Natomiast w najnowszym podprogramie będzie to 269 zł.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w PO PŻ osoba, która chce skorzystać ze wsparcia, musi zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Nie musi przedstawiać dokumentów wskazujących na wysokość dochodów osiąganych przez nią oraz członków rodziny, chyba że do tej pory nie była beneficjentem pomocy ze strony gminy. Wtedy konieczne jest złożenie oświadczenia w tej sprawie. Z kolei ośrodek poda w skierowaniu nazwę oraz adres organizacji pozarządowej, do której trzeba udać się po odbiór paczki. Kolejne podprogramy są realizowane w ten sposób, że żywność jest dystrybuowana za pośrednictwem organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim. W rozpoczętej teraz edycji podobnie jak w tej, która zakończyła się w czerwcu br., są nimi Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Paczki trafiają do współpracujących z nimi organizacji partnerskich regionalnych (jest ich ponad 90) oraz lokalnych (ponad 2,3 tys.). Te zaś zajmują się wydawaniem żywności bezpośrednio osobom uprawnionym. Co istotne, dzięki temu, że coraz więcej jest takich organizacji, zwiększa się zasięg oddziaływania PO PŻ. Obecnie są nim objęci mieszkańcy 90 proc. gmin.
Ponadto korzystanie z paczek finansowanych z pieniędzy UE nie wyklucza możliwości ubiegania się o bezpłatny posiłek czy zasiłek celowy na zakup żywności, które przysługują na podstawie rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
1,3 mln osób korzystało z paczek żywnościowych w podprogramie 2016
297 mln zł kosztowała żywność przekazana osobom uprawnionym w podprogramie 2016