Jeżeli jeden z rodziców sprawujących opiekę naprzemienną nad pierwszym dzieckiem w rodzinie nie spełnia kryterium dochodowego do uzyskiwania świadczenia wychowawczego, to i tak ten drugi nie otrzyma jego pełnej kwoty.
Tak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w sprawie przyznawania 500 zł na dziecko przy opiece naprzemiennej. Jej występowanie stanowi wyjątek od ogólnej zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, wskazującej, że w przypadku rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu wsparcie należy się temu z nich, z którym mieszka dziecko i pozostaje na jego utrzymaniu. Natomiast w sytuacji gdy na mocy orzeczenia sądu ustalona została nad potomkiem opieka naprzemienna, należy on do składu rodziny zarówno matki, jak i ojca, i świadczenie przysługuje każdemu z nich.
Jednocześnie obowiązująca od początku tego miesiąca nowelizacja ustawy z 9 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.) wprowadziła modyfikacje związane z opieką naprzemienną przy ubieganiu się o 500 zł na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października br. Sprowadzają się one do doprecyzowania przepisów określających, kiedy opieka naprzemienna ma miejsce (muszą to być porównywalne, powtarzające się okresy) oraz wysokości świadczenia. Do tej pory było tak, że 500 zł było dzielone między rodziców proporcjonalnie w zależności od tego, jak wyglądało sprawowanie opieki nad dzieckiem w danym miesiącu. Obecne zaś brzmienie art. 5 ust. 2a ustawy zakłada, że gdy dziecko znajduje się pod taką formą opieki, to każdemu rodzicowi jest przyznawana połowa kwoty. Co do zasady będzie to 250 zł, ale może się zdarzyć, że będzie to kwota niższa, np. w miesiącu skończenia przez dziecko 18 lat (wtedy świadczenie jest wypłacane w niepełnej wysokości, za dni do osiągnięcia pełnoletniości).
Reklama
Co istotne, jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie ma możliwości zwiększenia kwoty świadczenia na dziecko objęte opieką naprzemienną jednemu rodzicowi, gdy drugi z nich go nie otrzymuje. Dotyczy to m.in. takiej sytuacji, gdy jest to pierwsze dziecko, przy którym uzyskanie wsparcia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego (800 zł lub 1200 zł w przeliczeniu na członka rodziny). Jeśli więc okaże się, że dochód w nowej rodzinie ojca przekracza ten próg, to wówczas matka i tak nie będzie mogła otrzymywać pełnej kwoty świadczenia, tylko 250 zł.