Od 1 sierpnia 2017 r. nie będą już obowiązywały jednolite wzory wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, przyznanie świadczenia wychowawczego czy pomocy z funduszu alimentacyjnego. Tak wynika z projektów rozporządzeń, które przygotowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Resort określi katalog podstawowych danych, jakie mają być zawarte we wnioskach. Przykładowo osoby, które starają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będą musiały podać m.in. informacje dotyczące wnioskodawcy i członków rodzin, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Aby usprawnić proces ubiegania się o wydanie KDR czy przyznanie świadczeń, MRPiPS na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej zamieści przykładowy wzór wniosku i załączników, zgodny z aktualnym stanem prawnym. Będą mogły z niego korzystać gminy.
Resort rodziny pracuje też na projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i jej stopniu. Proponuje, aby organem wystawiającym legitymacje potwierdzające dysfunkcje był powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
– Zmiana ta podyktowana jest potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych osób, których sprawa dotyczy oraz ich gromadzenia przez tego samego administratora – argumentuje resort. W obecnym stanie prawnym organem wydającym legitymacje jest starosta, natomiast postępowanie orzecznicze, z którym wiąże się wystawienie legitymacji jako odrębnego dokumentu, realizowane jest w zespole orzekającym.
Zmieni się także wzór legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Resort proponuje nowy materiał, z którego będą one wykonywane, co zapewni ich dłuższą trwałość. Zostanie poprawiona także ich czytelność, będą też oznaczone w alfabecie Braille’a. Zmiany mają wejść w życie również 1 sierpnia 2017 r. Jednakże resort rodziny proponuje zachowanie ważności dotychczas wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność do upływu czasu w nich wskazanego.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji publicznych