Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wygenerują ok. 15 tys. nowych miejsc pracy dla opiekunów - zapewnia MRPiPS. Spadną koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem placówek opieki i z posyłaniem do nich dzieci przez rodziców - podkreśla resort.

Pod koniec kwietnia resort rodziny, pracy i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin - zaproponowane w nim rozwiązania są efektem przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus".

W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

MRPiPS zapewniło w komunikacie przesłanym w sobotę PAP, że dzięki zaproponowanym zmianom w tzw. ustawie żłobkowej przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących ośrodkach. Poprawią się także warunki przebywania w nich dzieci.

"Na zwiększenie komfortu pobytu najmłodszych w placówkach opieki wpłynie między innymi ustalenie standardów dotyczących jakości żywienia, a także wprowadzenie wobec opiekunów wymogu odbycia co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy" - czytamy w komunikacie.

Projekt nowelizacji zakłada także utworzenie w każdej placówce rady rodziców w celu zapewnienie większego udziału rodziców w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka - zaznaczono. "W praktyce rada rodziców miałaby prawo nie tylko wglądu do dokumentów dotyczących żywienia dzieci, ale również wizytowania pomieszczeń placówki" - wyjaśnia resort. Dodatkowe bezpieczeństwo dzieci ma zapewnić sprawdzanie, czy osoba, która ubiega się o pracę w żłobku, nie figuruje w bazie danych Rejestru Publicznego Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ministerstwo zapowiada także zwiększenie kręgu osób uprawnionych do opieki nad dziećmi. Dotychczas część absolwentów szkół wyższych nie mogła wykonywać tego zawodu, „ponieważ nazwa ukończonego przez nich kierunku była inna niż określają to obecne przepisy" - tłumaczy resort.

Po zmianach przepisów opiekunami w żłobkach i klubach dziecięcych będą mogli zostać absolwenci dowolnego kierunku studiów pod warunkiem, że ich program nauczania będzie obejmował zagadnienia związane z rozwojem dziecka i opieką nad nim. W tej roli będą mogły podjąć pracę także osoby, które posiadają roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Zmiany w przepisach "wygenerują ok. 15 tys. nowych miejsc pracy dla opiekunów" - zapewnia resort.

MRPiPS zakłada również dostosowanie warunków opieki nad dziećmi w żłobkach do ich wieku. "Obecnie do żłobków uczęszczają głównie dzieci dwu- i trzyletnie. W przedszkolach, gdzie przyjmuje się już 2,5-letnie dzieci, pod opieką jednego opiekuna pozostaje 25 maluchów" - podkreśla ministerstwo rodziny.

Resort wskazuje na dużą dysproporcję między żłobkami, a przedszkolami i podkreśla, że z tego powodu "propozycje resortu rodziny, aby podnieść liczbę dzieci powyżej 2 lat przypadających na jednego opiekuna w żłobku z 8 do 10, nie powinny nikogo dziwić".

Nowe przepisy wskazują liczbę dzieci powyżej drugiego roku życia pod opieką jednego opiekuna. Resort dodaje jednak, że "maksymalna liczba dzieci w grupie pozostaje materią, która wymaga określenia w statucie lub regulaminie placówki przez jej władze w porozumieniu z radą rodziców". "Wypada podkreślić, że kwestia ta nie dotyczy zdecydowanej większości żłobków, ponieważ przebywa w nich mniej niż 25 dzieci" - dodaje ministerstwo.

Resort zapowiada także chęć zniesienia wymogu posiadania co najmniej dwóch sal w żłobkach, gdzie do tej pory jedna z nich powinna pełnić rolę sypialni. Według resortu obowiązek dwóch sal w żłobku jest pozostałością po czasach, gdy do żłobków uczęszczało wiele dzieci do pierwszego roku życia i kiedy "maluchy leżakowały w dużych stacjonarnych łóżeczkach".

"Dziś w żłobkach w zasadzie nie ma tak małych dzieci, a duże meble dają zastąpić się lekkimi leżaczkami, które w każdej chwili mogą być rozłożone przez personel w tej samej sali, w której podopieczni spędzają większość dnia" - ocenia MRPiPS. Ma to na celu obniżenie kosztów inwestycji w zakresie założenia żłobka, a także koszty bieżące związane z opłatami za wynajem lokalu i jego ogrzewanie.

Ministerstwo wskazuje, że utrudnieniem w założeniu żłobka jest również brak jednolitych kryteriów określających warunki lokalowe i sanitarne. "Każdy podmiot, który planuje założyć żłobek, będzie mógł zwrócić się do sanepidu o wytyczne dotyczące pomieszczeń. Zbudowanie placówki zgodnie z tymi wytycznymi pozwoli służbom sanitarnym wydać pozytywną decyzję, potwierdzającą bezpieczne i higieniczne warunki, w których będą przebywać maluchy" - proponuje resort.

MRPiPS wyjaśnia w komunikacie, że ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 wyznacza ramy prawne funkcjonowania placówek i form opieki "w związku z tym nie jest miejscem na określenie indywidualnego zakresu obowiązków pracowniczych w każdym żłobku w Polsce". Ministerstwo wskazuje, że te kwestie powinny zostać uregulowane "w regulaminie pracy lub regulaminie organizacyjnym żłobka albo w innych dokumentach, związanych ze stosunkiem pracy".