Rozpoczęcie działalności nie będzie już wymagało wizyty w urzędzie gminy i ZUS. Dokumenty rejestrujące i zgłoszeniowe będzie można złożyć w jednym miejscu.
W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), która miała ułatwić zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Dodano do niej art. 36b, na mocy którego osoba chcąca prowadzić firmę i dokonująca rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie mogła dołączyć do wniosku o wpis składanego do urzędu gminy (dzielnicy, miasta) dane niezbędne do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Nie będzie więc potrzeby odwiedzania zarówno urzędu, jak i placówki ZUS, jak było dotychczas. Takie samo ułatwienie zastosowano w przypadku likwidacji działalności gospodarczej (wyrejestrowania z CEIDG), a co za tym idzie – wyrejestrowania z ubezpieczeń. Przedsiębiorca będzie mógł także przekazać urzędowi gminy dokumenty wyrejestrowujące z ubezpieczeń. W podobny sposób prowadzący działalność będzie mógł zgłosić zmianę danych. Zgodnie z przepisami tylko przez ZUS można zmienić dane wskazane w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej (dotyczące tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania). Przedsiębiorca będzie musiał zawiadomić o tym bezpośrednio ZUS i złożyć odpowiednie dokumenty. Za dzień dokonania zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach będzie uznawany dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG wraz z żądaniem dokonania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Reklama

Reklama
Ciekawostką jest to, że art. 36b obowiązuje od roku, ale zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy wprowadzającej nowelizację dokonywanie zgłoszeń przez przedsiębiorców w tak uproszczony sposób będzie możliwe dopiero od 20 maja tego roku.

Jakie druki wraz z wnioskiem o wpis

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZZA – zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z tego ubezpieczenia członków rodziny

ZUS ZIUA – zmiana danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Podstawa prawna
Art. 36b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Art. 11 i 75 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893).