Senat w ubiegły czwartek przyjął z poprawkami projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez resort pracy.
Zgodnie z nowelizacją od 2018 r. płatnicy składek mają wpłacać daninę na rzecz ZUS na własne indywidualne konta. Dzięki temu prowadzący działalność nie będą już musieli dokonywać czterech przelewów na różne rachunki bankowe, które były przypisane do określonych funduszy. Po otrzymaniu składek ZUS będzie rozdzielał te środki pomiędzy poszczególne fundusze i ich dysponentów. Cały proces ma być realizowany na podstawie algorytmu podziału wpłaty na zdefiniowane tytuły. Następnie wyliczone wartości zostaną zaksięgowane na koncie płatnika.
To jednak niejedyna ważna zmiana zaproponowana przez rząd w tym projekcie. Inna odnosi się do outsourcingu pracowniczego. Ustawodawca zakłada bowiem, że w przypadku uprawomocnienia się decyzji, w wyniku której zostanie potwierdzone, że płatnikiem składek jest inny podmiot niż ten, który je opłacił, ZUS z urzędu dokona przeksięgowania środków z konta firmy niebędącej płatnikiem na rachunek podmiotu wskazanego w decyzji. W ocenie ekspertów takie rozwiązanie powinno wyjaśnić sytuację działających w dobrej wierze przedsiębiorców i ukrócić działalność nieuczciwych firm, które dokonywały wielomilionowych oszustw kosztem podatników i uczciwych przedsiębiorców. Wielu znawców tematu miało jednak wątpliwości odnośnie do zbyt ogólnego charakteru tej regulacji. Dlatego Pracodawcy RP sugerowali przy tym wprowadzenie jednoznacznej definicji płatnika składek jako strony umowy. Na etapie prac w parlamencie głosy te nie zostały jednak uwzględnione.
Reklama
Etap legislacyjny
Projekt ponownie trafi do Sejmu