Spółdzielnia socjalna będzie mogła otrzymać dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego oraz zwrócić się do starosty o refundację kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby przez sześć miesięcy.
Wprowadzenie takich nowych form wsparcia przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw, który trafił do konsultacji publicznych. Spółdzielnia socjalna jest szczególnym rodzajem spółdzielni pracy, która prowadzi działalność gospodarczą, przy czym głównym jej celem nie jest osiąganie zysku, ale reintegracja zawodowa i społeczna jej członków. Co do zasady mogą ją zakładać osoby bezrobotne, niepełnosprawne, absolwenci centrów i klubów integracji społecznej oraz osoby szukające pracy, mające poniżej 30 oraz powyżej 50 lat. Założycielami spółdzielni mogą też być organizacje pozarządowe oraz inne osoby niż należące do wspomnianych grup.
O ile jednak do tej pory przepisy wskazywały, że nie może ich być więcej niż 50 proc. ogólnej liczby założycieli, o tyle nowelizacja przewiduje od tej reguły wyjątek. W sytuacji, gdy spółdzielnię będą zakładać osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub gdy będzie prowadziła działalność m.in. w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenia niepublicznych przedszkoli lub realizować zadania należące do pomocy społecznej, liczba osób spoza grupy wykluczonych społecznie będzie mogła wynosić nawet 70 proc. Dodatkowo nowelizacja zakłada zmniejszenie z pięciu do trzech liczby założycieli spółdzielni, jeśli będą nimi osoby fizyczne.
Ponadto projekt wprowadza dodatkowe instrumenty wsparcia spółdzielni, które będą finansowane z dwóch źródeł: środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Funduszu Pracy (FP). Powiatowy urząd pracy (PUP) z tego pierwszego funduszu będzie mógł przyznać osobie niepełnosprawnej jednorazową dotację na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej, w wysokości od sześciokrotności do nawet piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei istniejąca spółdzielnia socjalna będzie mogła otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy dla skierowanej do niej osoby niepełnosprawnej.
Jednorazową dotację na uruchomienie stanowiska pracy spółdzielnia socjalna będzie mogła uzyskać również ze środków FP, pod warunkiem, że zajmie je skierowana osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która nie skończyła jeszcze 30 lat lub ma więcej niż 50 lat. Wreszcie takie przedsiębiorstwo będzie mogło wnioskować do PUP o przyznanie pieniędzy na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby przyjętej na utworzone we wspomniany sposób miejsce pracy, do kwoty najniższej pensji. Taka refundacja będzie przysługiwać przez pół roku od jej zatrudnienia.
– Takie dodatkowe finansowe wsparcie, które można otrzymać w początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni, jest dobrym rozwiązaniem i może zachęcać do zakładania nowych przedsiębiorstw – uważa Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy