Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, która ma ułatwić zakładanie i funkcjonowanie tych podmiotów. Na razie informacje na jego temat pojawiły się w wykazie prac rządu.
Spółdzielnie socjalne tworzą w większości osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Pierwsze powstały 10 lat temu, a obecnie działa ich blisko 1 tys. W tym czasie ujawniło się wiele barier, które utrudniają ich działalność. Jedną z nich jest skomplikowany skład założycielski spółdzielni. Z tego względu resort proponuje warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z pięciu do trzech, jeżeli są oni osobami fizycznymi. W późniejszym terminie ten skład będzie musiał zostać jednak uzupełniony o dodatkowych dwóch członków.
Obecna ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94 poz. 651) nie przewidywała również możliwości zakładania i przystępowania do spółdzielni osób z zaburzeniami psychicznymi. Projektowane przez resort przepisy mają to zmienić.
MRPiPS proponuje również wprowadzenie możliwości refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. – Są to na pewno pożądane zmiany, które realizują część postulatów środowiska – ocenia Cezary Miżejewski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.