Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w okresie marzec - maj stanowić będzie kwota nie niższa niż 1739,90 zł (tj. 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2007 r., które wyniosło 2899,83 zł). Zmieni się więc wysokość składek opłacanych za te miesiące. Składki te nie mogą być niższe od kwot:

• 339,63 zł - na ubezpieczenie emerytalne (dotychczas za okres styczeń - luty - 316,62 zł),

• 104,39 zł - na ubezpieczenie rentowe (97,32 zł),

• 42,63 zł - na ubezpieczenie chorobowe (39,74 zł),

• 42,63 zł - na Fundusz Pracy (39,74 zł).

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 31,32 zł (29,20 zł).

Przedsiębiorcy opłacają też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej naliczania stanowi w okresie marzec - maj zadeklarowana kwota nie niższa niż 2328,80 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2007 r.). Składka wynosi 9 proc. tej kwoty, czyli 209,59 zł.

Prowadzący własne firmy zapłacą więc za marzec - maj do ZUS z tytułu wszystkich składek 770,19 zł, tj. o 52,42 zł więcej niż za styczeń - luty (jeśli opłacają dobrowolną składkę chorobową, a wypadkową w wysokości 1,8 proc.). Do tej pory wpłacały z tytułu składek 717,77 zł. Podwyżka wysokości składek jest efektem szybkiego wzrostu płac oraz tego, że zazwyczaj są one najwyższe w IV kwartale danego roku (dodatkowe wypłaty).

Od marca nie zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia.