W 2017 roku współczynnik dla obliczenia zaległego wypoczynku będzie niższy niż w ubiegłym roku. Oznacza to, że wzrosną również kwoty niektórych odszkodowań.

Współczynnik, który służy do ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, określa się co roku na podstawie liczby przypadających w trakcie roku niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Odejmuje się je od ogólnej liczby dni w roku kalendarzowym. Wynik dzielimy jeszcze przez 12, co odpowiada liczbie miesięcy w roku kalendarzowym.

Liczba dni kalendarzowych w 2017 r. wynosi 365. W tym roku wypadają 53 niedziele, 10 dni świąt wpływających na czas pracy, czyli przypadających w inne dni niż niedziele i 52 dni wolne wynikające z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Dodatkowo 11 listopada liczymy podwójnie, ponieważ święto to wypada w sobotę.

Reklama

Współczynnik należy obliczyć w ten sposób:

365 – (53 + 10 + 52) : 12 = 250 : 12 = 20,83

Współczynnik jest również wykorzystywany do obliczania innych świadczeń: odszkodowania przysługującego pracownikowi z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej, rozwiązania umowy z naruszeniem prawa lub np. odszkodowania należnego pracodawcy w razie niezasadnego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków podmiotu zatrudniającego.