Firma może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa, a uzyskane przez nią orzeczenie wskazuje na niepełnosprawność powstałą przed tą datą. Pracodawcy są zaskoczeni, bo wcześniejsze stanowisko biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wykluczało taką możliwość.Kwestia, która budzi wątpliwości przedsiębiorców dotyczy obowiązującego od 1 lipca br. art. 26b ust. 6a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. poz. 721 ze zm.). Przewiduje on możliwość uzyskania dopłaty do pensji pracownika, u którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. W przypadku takiej osoby nie trzeba bowiem udowadniać, że wystąpił tzw. efekt zachęty polegający na wykazaniu, że u pracodawcy doszło do wzrostu zatrudnienia w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy.

Dotychczas przedstawiane przez BON stanowisko wskazywało, że wspomniany art. 26b ust. 6a powinien być interpretowany ściśle, zgodnie z jego brzmieniem. Tym samym do uzyskania dopłaty do pensji konieczne jest spełnienie dwóch warunków, które zakładają, że pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności powinno być wydane po dacie zatrudnienia oraz że dysfunkcja zdrowotna powstała po podjęciu pracy (moment ten jest określany na orzeczeniu). Tym samym, jeśli np. zatrudniona od stycznia 2016 r. osoba dostarcza w grudniu br. pracodawcy dokument, w którym powiatowy zespół ds. orzekania stwierdził, że uszczerbek na zdrowiu powstał u niej w 2014 r., a stopień niepełnosprawności jest ustalany od 1 listopada tego roku, to pracodawcy nie przysługuje na nią dofinansowanie do pensji.

Taki sposób postępowania wynikał z odpowiedzi, jakiej BON udzielił w maju br. Mateuszowi Brząkowskiemu, radcy prawnemu z Kancelarii TGC Corporate Lawyers oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (w styczniu br.). Jednak odmienne stanowisko BON przedstawił, odpowiadając w grudniu na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Był w nim przywołany konkretny przypadek pracownika, który został zatrudniony 1 października 2016 r. jako osoba zdrowa. Następnie 10 października dostarczył wydane 7 października orzeczenie zaliczające go do lekkiego stopnia niepełnosprawności z dniem 31 sierpnia br. Na pytanie, czy na taką osobę firmie należy się dopłata do pensji bez wykazywania efektu zachęty, BON odpowiedziało, że w opisanej sytuacji pracodawca może ubiegać się o subsydia płacowe na podstawie art. 26b ust. 6a ustawy.

– Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyjaśnienia biura w tym zakresie, jestem zaskoczona jego treścią. Takie stanowisko jest niewątpliwie korzystniejsze dla firm, niemniej zamierzamy w tej sprawie wystąpić do BON, aby dowiedzieć się, czy faktycznie doszło do zmiany ich interpretacji art. 26b ust. 6a – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.

Również zdaniem Adama Hadława, dyrektora ds. problematyki pracodawców POPON, rozbieżności związane z tym, czy firmie należy się dopłata do pensji, czy nie, powinny być przez biuro jednoznacznie wyjaśnione.