Osoba, która w związku ze śmiercią niepełnosprawnego członka rodziny utraci pomoc finansową na opiekę nad nim, będzie mogła po 1 stycznia 2017 r. ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Będzie to możliwe zarówno wtedy, gdy zgon nastąpi po, jak i przed tą datą.
Tak wynika z wyjaśnienia przygotowanego dla DGP przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które dotyczy ustawy z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. poz. 1940). Zgodnie z jej przepisami od nowego roku grupa uprawnionych, która będzie mogła otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, rozszerzy się o osoby, które przestały otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, z powodu śmierci niepełnosprawnego krewnego. Okres zajmowania się takim członkiem rodziny będzie bowiem potraktowany jak czas zatrudnienia, o ile wynosił minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wpis do ewidencji bezrobotnych.
Część opiekunów ma jednak wątpliwości, czy będą mogli skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy do zgonu dojdzie po tym, jak ustawa wejdzie w życie, czy również wtedy, gdy nastąpiło to w 2016 r. Resort rodziny informuje, że co do zasady data śmierci nie będzie miała znaczenia przy nabyciu prawa do zasiłku, o ile w dniu zarejestrowania byłego opiekuna w powiatowym urzędzie pracy po 1 stycznia 2017 r. będzie on legitymował się wymaganym okresem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. To oznacza, że jeżeli osoba otrzymywała np. świadczenie pielęgnacyjne od kwietnia 2011 r. do momentu śmierci krewnego we wrześniu br., to w przypadku zgłoszenia się do urzędu pracy w styczniu 2017 r. spełni przesłankę odpowiedniego okresu opieki. Gdyby natomiast ten członek rodziny zmarł w kwietniu br., to jego opiekunowi zasiłek nie będzie przysługiwać, bo nie wykaże wymaganego czasu sprawowania opieki.
Dodatkowo ministerstwo wskazuje, że na starających się o zasiłek dla bezrobotnych ciąży obowiązek wykazania, że spełniają warunki do jego uzyskiwania. Dlatego muszą przedłożyć w urzędzie pracy dokument potwierdzający fakt pobierania jednego z trzech świadczeń opiekuńczych przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie. Będzie nim zaświadczenie wydane przez organ, który wypłacał opiekunowi pomoc finansową (w większości samorządów jest ośrodek pomocy społecznej lub urząd gminy bądź miasta).