Odpowiedzialność porządkowa pracowników pełni funkcję represyjną. Przepisy kodeksu pracy przewidują trzy rodzaje kar porządkowych: upomnienie, naganę i karę pieniężną. Informacje o karach porządkowych powinny być zawarte w regulaminie pracy, ustalającym również organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy (tak wyrok SN z 7 lutego 2007 r., I PK 221/06, OSNP 2008/5-6/67).

Pełna treść artykułu w e-wydaniu GP