Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną żołnierza zawodowego. Sąd podkreślił, że decyzja w sprawie zwolnienia wojskowego ma charakter uznaniowy, dlatego musi być przez organ szczegółowo uzasadniona. W rozpatrywanej sprawie organy obydwu instancji wyczerpująco wyjaśniły stronie przyczynę wydania rozstrzygnięcia.

Skazanie żołnierza zawodowego prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem jej wykonania stanowi fakultatywną podstawę zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Okoliczność ta pozbawia żołnierza nieposzlakowanej opinii wymaganej nie tylko w momencie przyjmowania do służby, ale także w trakcie jej trwania.

NSA wskazał ponadto, że charakter czynu popełnionego przez żołnierza (fałszywe zeznania i oskarżenie, tj. przestępstwa z art. 233 i 234 kodeksu karnego) godzi w dobre imię i honor żołnierza Wojska Polskiego, w związku z czym dyskwalifikuje go z pełnionej służby. Sąd potwierdził więc, że organy wojskowe właściwie przyjęły i uzasadniły, że skazanie żołnierza pozbawia go nieposzlakowanej opinii, co stanowi podstawę zwolnienia.

Rozkazem personalnym dyrektor Departamentu Kadr MON na wniosek dowódcy jednostki wojskowej zwolnił ze służby zawodowej Marcina S. Powodem tej decyzji było skazanie go przez sąd rejonowy na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby.

Od tej decyzji żołnierz złożył odwołanie do ministra obrony narodowej. Ten utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Od tego rozstrzygnięcia Marcin S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd I instancji ją oddalił. Orzeczenie to zostało następnie zaskarżone przez zwolnionego żołnierza. NSA uznał je za niezasadne i oddalił skargę kasacyjną. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I OSK 1575/10