Jak dowiedziała się w czwartek PAP, gotowe są już założenia do ustawy, a sam projekt ustawy ma powstać do końca czerwca 2009 r.

Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia. Zaliczenie żłobków do ZOZ-ów oznacza, że wszelkie czynności opiekuńcze nad dzieckiem są świadczeniami zdrowotnymi i muszą być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu MZ. W ustawie wprowadzającej reformę systemu ochrony zdrowia był zapis mówiący o wyłączeniu żłobków spod kurateli resortu zdrowia: kwestie te regulować miała ustawa o świadczeniach rodzinnych, a tym samym nadzór nad tymi placówkami przejąć miał resort pracy i polityki społecznej. Jednak ustawa, zawetowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie weszła w życie.

Dzięki przygotowanej przez MPiPS ustawie system opieki nad dziećmi do lat 3 zostanie uregulowany w jednym akcie prawnym, a nadzór nad placówkami sprawować będzie resort pracy. Projektowana ustawa określi m.in. nową definicję żłobka i innych form opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-edukacyjnych, zasady tworzenia nowych żłobków i innych form opieki oraz standardy usług przez nie świadczonych i kwalifikacje osób tam zatrudnionych. Zapisane tam będą też zasady sprawowania nadzoru, a także zadania ministra do spraw rodziny i samorządu terytorialnego w tym zakresie.

W myśl ustawy żłobek to placówka opiekuńczo-wychowawcza sprawująca opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat

Projekt przewiduje, że funkcjonować będzie kilka typów placówek dla dzieci do 3 lat: żłobek, klub dziecięcy, ogródek dziecięcy, dzienny rodzic i opiekunka. Placówki te mają świadczyć różne formy opieki. Formy opiekuńczo-wychowawcze to placówki świadczące kompleksową opiekę nad dzieckiem od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku gdy w danej gminie nie ma przedszkola lub innej formy edukacyjnej, do 5 lat. Formy opiekuńczo-edukacyjne będą nastawione głównie na opiekę z elementami edukacji.

W myśl ustawy żłobek to placówka opiekuńczo-wychowawcza sprawująca opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 5 lat) świadczona przez wykwalifikowany personel, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przystosowanych. Żłobki - tak jak inne formy opieki - będą mogły być tworzone przez: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i kościelne.

Żłobek ma zapewniać całodzienną opiekę nad dzieckiem, w wymiarze maksymalnie do 45 godzin tygodniowo i 9 godzin dziennie (będzie możliwość przedłużenia opieki do 10 godz. dziennie za dodatkową opłatą). Godziny pozostawania dziecka w żłobku będą uzgadniane indywidualnie z każdym z rodziców i elastycznie dopasowywane do trybu ich pracy, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w podpisywanych umowach: żłobek-rodzice. Tym samym, placówki te będą pracowały do 60 godzin tygodniowo oferując dzieciom opiekę przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do podstawowych zadań żłobka należeć będzie zapewnienie dziecku warunków zbliżonych do domowych, zagwarantowanie mu właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wychowawczej i prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych. W żłobkach mogą być zapewnione konsultacje logopedyczne, rehabilitacyjne i inne.

Jeden opiekun w danej placówce może zajmować się maksymalnie 5 dzieci

W żłobku powinna być zatrudniona co najmniej jedna dyplomowana pielęgniarka, posiadająca przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe lub roczne doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi. Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe pielęgniarki, położnej, innego zawodu medycznego, ale także - inaczej niż dotąd - pracownika socjalnego, opiekunki społecznej, przedszkolanki lub pedagoga.

Jeden opiekun w danej placówce może zajmować się maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie pozostającej pod jego opieką jest dziecko, które nie przekroczyło 1. roku życia, maksymalnie 3 dzieci.